BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy – definicja i podstawowe pojęcia

Wykonując swoje obowiązki zawodowe, każdy pracownik powinien postępować zgodnie z przepisami BHP obowiązującymi w danym miejscu pracy. Czym są zasady bezpieczeństwa i higieny pracy i jak brzmią podstawowe pojęcia związane z tym zagadnieniem?

bhp w firmie - żółty i biały kask

Co to jest BHP?

Zasady Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy określają sposób postępowania pracownika podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Zbiór zasad dotyczy też bezpiecznego świadczenia pracy w higienicznych warunkach. Znajdują się wśród nich zagadnienia dot. medycyny pracy, ergonomii, psychologii pracy, technicznego bezpieczeństwa itp.

W jaki sposób powstały zasady BHP i kto je tworzy?

Zasady BHP powstały w związku z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Są one zgodne także z ustawą o ochronie przeciwpożarowej, ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy.

Ponadto przepisy BHP wynikają m.in. z rozporządzenia na temat prac niebezpiecznych, uciążliwych, dla kobiet w ciąży i karmiących piersią. Każdy pracodawca zobowiązany jest do wydania dokładnych instrukcji oraz wskazówek związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy na wszystkich stanowiskach. W przypadku zatrudniania powyżej 100 osób tworzy on służbę BHP, która pełni funkcje kontrolne i doradcze w tym zakresie. Jeżeli jednak zatrudnia on 250 pracowników, organ doradczy i opiniodawczy stanowi komisja bezpieczeństwa i higieny pracy.

logo na rolety oknoplast
naklejki wypukłe firmy erkado
kolorowe breloki gumowe częstochowa

Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest taka organizacja pracy, aby była ona w pełni bezpieczna dla zatrudnionych i zapewniała higieniczne warunki. Powinien on przestrzegać zasad oraz przepisów BHP i natychmiast reagować na związane z nimi potrzeby.

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) w zakładzie oraz na stanowisku pracy są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i uniknięcia zagrożeń zdrowotnych. Pracodawcy mają obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących BHP oraz organizowania pracy w sposób zapewniający bezpieczne warunki dla zatrudnionych osób.

Każdy przełożony zobligowany jest także do wykonywania nakazów i zakazów wydawanych przez służby, np. Inspektorat Pracy. Powinien on na bieżąco uświadamiać pracowników w kwestiach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Jego obowiązkiem jest również zapewnienie środków do przestrzegania tych zasad. Wszystkie zobowiązania pracodawców w związku z BHP wymienione zostały we wspomnianym wcześniej rozporządzeniu.

Najważniejsze definicje związane z BHP

Awaria – zdarzenie powstałe w wyniku niekontrolowanego rozwoju sytuacji w trakcie eksploatacji maszyn, urządzeń, instalacji bądź materiałów, prowadzące do powstania zagrożenia dla ludzkiego zdrowia lub środowiska na terenie organizacji bądź poza nim. To m.in.  wybuch, pożar czy duża emisja substancji niebezpiecznych.

Ciągłe doskonalenie – proces usprawniania systemu zarządzania, mający na celu poprawę działań związanych z BHP, zgodnie z określoną polityką bezpieczeństwa i higieny pracy danego miejsca.

Działania zapobiegawcze lub działania korygujące – działania podjęte w celu usunięcia przyczyn niezgodności bądź innej niepożądanej sytuacji, a także w celu niedopuszczenia do ich wystąpienia.

Identyfikacja zagrożeń – proces polegający na rozpoznawaniu, czy zagrożenie istnieje oraz czy została zdefiniowana jego charakterystyka.

Najwyższe kierownictwo – osoba bądź grupa osób, które stanowią wymagania i przepisy wewnątrz zakładu pracy, kształtują politykę i określają cele działania organizacji.

Ocena ryzyka – proces analizowania i wyznaczania jego dopuszczalności ryzyka.

Polityka BHP – deklaracja zakładu związana z jego intencjami i regułami dot. ogólnych efektów działalności w zakresie BHP. Określa ona ramy do działania i ustalania celów organizacji w związku z zarządzaniem BHP.

Ryzyko zawodowe – prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych
z wykonywaną pracą, powodujących straty, zwłaszcza w postaci negatywnych skutków zdrowotnych. Wynika ono ze sposobu wykonywania pracy lub z zagrożeń zawodowych występujących w danym środowisku.

System zarządzania bezpieczeństwem pracy – część ogólnego systemu zarządzania organizacją, obejmująca planowanie, odpowiedzialność, zasady postępowania, strukturę organizacyjną, procedury, procesy i zasoby, których potrzeba do opracowania, wdrażania, realizowania, przeglądu i utrzymywania polityki BHP.

Zagrożenie – stan środowiska pracy, który może spowodować wypadek lub chorobę. Badania sanitarno-epidemiologiczne – badania mające na celu potwierdzenie, że pracownik nie jest nosicielem pałeczek bakterii z rodzaju Salmonella czy Shigella.

W POLINAL® projektujemy, drukujemy i dostarczamy na zamówienie naklejki BHP, które wspierają realizację tych ważnych wymogów ochrony zdrowia i życia.