Regulamin


Poniżej znajdziesz regulamin serwisu internetowego Polinal, w którym zawarte zostały informacje o świadczeniu za pośrednictwem tego serwisu usług drogą elektroniczną.

Serwis należy do: ADVERTEAM A. M. Andrzej Łukomski, ul. Sądowa 4, 88-400 Żnin, NIP: PL5621648208.

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail biuro@polinal.pl lub dzwoniąc pod numer +48 52 552 45 96.

Pozdrawiamy i życzymy udanego korzystania z serwisu.

Zespół serwisu Polinal


§ 1 – Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Polinal – ADVERTEAM A. M. Andrzej Łukomski, ul. Sądowa 4, 88-400 Żnin, NIP: PL5621648208,
 2. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://polinal.pl/regulamin/,
 3. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://polinal.pl/,
 4. Użytkownik – podmiot korzystający z Serwisu.
 5. Oznakowania samoprzylepne – Naklejki DOMING 3D™, Tabliczki MICROPRINT 3D™, Emblematy PVC 3D™, Etykiety i naklejki drukowane
 6. Produkty – Naklejki DOMING 3D™, Tabliczki MICROPRINT 3D™, Emblematy PVC 3D™, Etykiety i naklejki drukowane, Breloki reklamowe, Magnesy reklamowe
 7. Próba przedprodukcyjna – płatna produkcja testowa w ilości 1 – 3 sztuk, która ma za zadanie potwierdzić zgodność zamówienia z oczekiwaniami Użytkownika.

§ 2 – Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Polinal świadczy na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną polegające na zapewnianiu Użytkownikom możliwości:
  1. przeglądania zawartości Serwisu,
  2. pobrania materiałów dodatkowych na dysk komputera lub do pamięci urządzenia,
  3. zapisania się do newslettera,
  4. wysyłania formularzy kontaktowych.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Polinal i Użytkownika.
 3. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail w celu wysłania formularza kontaktowego.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie.
 5. Użytkownik może przeglądać zawartość Serwisu anonimowo, tj. bez konieczności podawania jakichkolwiek danych, ale w celu skorzystania z formularza kontaktowego wymagane jest podanie określonych danych osobowych. Zasady postępowania z danymi osobowymi zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://polinal.pl/polityka-prywatnosci/.
 6. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazu danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Polinal podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 8. Polinal podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Użytkownik powinien poinformować Polinal o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.

§ 3Zawartość Serwisu

 1. Zawartość Serwisu tworzą materiały tekstowe, graficzne, zdjęciowe oraz audio-wizualne.
 2. Zawartość Serwisu dostępna jest publicznie dla wszystkich Użytkowników.
 3. W Serwisie mogą być zawarte hiperłącza przekierowujące Użytkownika na strony zewnętrzne.
 4. Na zawartość Serwisu składają się również formularze, które pozwalają skontaktować się z Polinal lub poprosić o kontakt ze strony Polinal.
 5. Zawartość Serwisu objęta jest ochroną prawno-autorską. Rozpowszechnianie treści dostępnych w Serwisie lub posługiwanie się nimi bez uprzedniej zgody podmiotów uprawnionych może stanowić naruszenie praw autorskich i skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 6. Niektóre logotypy zaprezentowane w Serwisie zostały użyte wyłącznie w celu prezentacji możliwości produkcyjnych i stanowią własność innych podmiotów.
 7. Posługiwanie się znakiem słownym Polinal w kontekście produkcji naklejek i oznakowań przez nieuprawniony podmiot jest naruszeniem dóbr wynikających z ochrony znaku zastrzeżonego, numer ochrony R.300294 z dnia 2017-08-30.

§ 4 – Materiały dodatkowe

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Polinal może udostępniać Użytkownikowi do pobrania dodatkowe materiały, takie jak teksty, grafiki, zdjęcia, nagrania dźwiękowe, materiały audiowizualne.
 2. Dodatkowe materiały mogą być dostępne do pobrania w różnych miejscach Serwisu. Materiały mogą być rozpowszechnianie jako pojedyncze pliki lub archiwa .zip lub .rar.

§ 5 – Newsletter

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może zapisać się do newslettera, zaznaczając stosowną opcję w ramach formularza kontaktowego.
 2. Newsletter polega na przesyłaniu na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach Polinal lub wiedzy branżowej.
 3. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w specjalny link znajdujący się w każdej wiadomości wysłanej w ramach newslettera lub kierując stosowne żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 6 – Zamówienia

 1. Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za treść oraz formę zlecanych i zatwierdzanych do druku projektów i materiałów (tekst oraz grafika), również za ewentualne naruszenie praw autorskich i wszelkich innych praw.
 3. Zamówienie składane e-mailem lub drogą pisemną musi zawierać: nazwę pracy, wymiary pracy, profil kolorów, nakład, rodzaj materiału, rodzaj techniki nadruku, uzgodniony koszt, uzgodniony termin realizacji oraz informację o lokalizacji materiałów graficznych. Dodatkowo zamówienie musi zawierać następujące informacje:
  • dane do faktury,
  • adres do wysyłki (jeśli jest inny niż podany do faktury),
  • adres do wysyłki faktury (jeśli jest inny niż adres do wysyłki).
 4. W momencie złożenia zamówienia Użytkownik automatycznie zobowiązuje się rozliczyć koszty wynikające z tytułu realizacji i dostawy przedmiotu zamówienia. Akceptowane sposoby płatności to:
  • płatność gotówką w biurze pod adresem Polinal,
  • płatność kurierowi przy dostawie,
  • płatność przelewem na konto bankowe.
 5. Przed złożeniem zamówienia rekomendujemy wykonanie płatnej Próby przedprodukcyjnej. Brak wykonania przez Użytkownika Próby przedprodukcyjnej zwalnia Polinal z odpowiedzialności za zgodność kolorystyczną i precyzję nadruku. Jednocześnie Polinal dokłada wszelkich starań, aby zgodność kolorystyczna i precyzja nadruku była możliwie największa i spójna ze standardami branży.
 6. Termin realizacji liczony jest od momentu potwierdzenia przez Polinal przyjęcia zamówienia do realizacji.
 7. Po rozpoczęciu realizacji nie są możliwe jakiekolwiek zmiany w projektach i anulowanie zlecenia. W szczególnych przypadkach Polinal może odmówić realizacji zlecenia, bez podania przyczyn po zapoznaniu się z projektem bądź szczegółami zlecenia, nie później niż na drugi dzień od momentu otrzymania zlecenia.
 8. Terminy realizacji zamówień podawane są w dniach roboczych. Termin realizacji może się wydłużyć w przypadku, gdy Użytkownik wymaga wprowadzenia zmian w projekcie oraz istotnych zmian w trybie i sposobie realizacji zamówienia.
 9. Każdorazowo możliwość wprowadzenia jakichkolwiek zmian do zamówienia raz przyjętego do realizacji musi potwierdzić pracownik Polinal drogą e-mail lub pisemnie.
 10. Polinal nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji, które wynikają z przyczyn niezależnych od wykonawcy. Dokładamy wszelkich starań, aby zlecenia realizować terminowo. W każdym przypadku wystąpienia opóźnień w realizacji informujemy o tym fakcie Użytkownika niezwłocznie po wystąpieniu opóźnienia.
 11. Termin realizacji to czas potrzebny na produkcję i nie obejmuje czasu potrzebnego na dostawę przedmiotu zamówienia przez firmę kurierską.
 12. Polinal nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia, zagubienia lub opóźnienia przesyłek podczas transportu przez firmę kurierską.
 13. Projekty lub materiały do projektów zleconych prosimy przesyłać na konto e-mail.
 14. Projekty i materiały do projektów zleconych powinny być przygotowane zgodnie z ustaleniami przekazanymi na etapie wyceny.
 15. Nośniki danych, na których dostarczane są materiały graficzne, nie są odsyłane i nie są archiwizowane.
 16. Użytkownik składając zamówienie potwierdza, iż przekazując Polinal materiały graficzne lub zatwierdzając projekty graficzne do realizacji zlecenia nie narusza postanowień Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelką odpowiedzialność za niezgodność przekazanych materiałów i zatwierdzonych projektów z podaną ustawą ponosi Użytkownik.
 17. Polinal otrzymując materiały graficzne od Użytkownika zobowiązuje się używać ich wyłącznie w celu realizacji zamówień.
 18. Polinal po realizacji zamówienia archiwizuje materiały graficzne, aby ułatwić Użytkownikowi realizację kolejnych zamówień.

§ 7 – Produkty

 1. Oznakowania samoprzylepne należy przyklejać zawsze na czyste, gładkie, płaskie i odtłuszczone powierzchnie.
 2. Oznakowania samoprzylepne uzyskują swoją pełną przyczepność dopiero po 1 – 2 dniach od naklejenia, klej nie wiąże od razu po naklejeniu.
 3. Naklejanie oznakowań samoprzylepnych należy wykonywać zawsze w temperaturze minimum 15 stopni Celcjusza.
 4. Po transporcie Oznakowań samoprzylepnych w niskiej temperaturze, przed użyciem należy odłożyć je na 2 godziny w temperaturze pokojowej, żeby klej odzyskał swoją elastyczność.
 5. Oznakowania samoprzylepne można magazynować w temperaturze pokojowej do dwóch lat od daty produkcji, chroniąc przed zabrudzeniami i dostępem słońca.
 6. Magnesy reklamowe nie służą do podtrzymywania innych przedmiotów.
 7. Polinal nie odpowiada za skutki wykorzystania przez Użytkownika Produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 8. Polinal nie odpowiada za osłabioną przyczepność Oznakowań samoprzylepnych wynikającą z niestosowania się przez Użytkownika do zasad ich prawidłowego naklejania.

§ 8 – Reklamacje

 1. Użytkownik może składać reklamacje w związku z korzystaniem z Serwisu.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. oznaczenie Użytkownika,
  2. przedmiot reklamacji,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację,
  4. żądanie Użytkownika w związku z reklamacją.
 3. Reklamacje można składać w postaci wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: biuro@polinal.pl .
 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 7 dni od doręczenia reklamacji. Użytkownik będzie poinformowany o wyniku rozpatrzenia reklamacji w sposób, który umożliwi najszybszą i najskuteczniejszą komunikację.
 5. Reklamacje dotyczące jakości realizacji należy zgłaszać do 7 dni od daty dostawy. Reklamacje trzeba przesłać pisemnie faksem, pocztą lub e-mailem, podając szczegółowy opis wady i numer faktury. W terminie do 7 dni od zgłoszenia reklamacji należy dostarczyć do nas 100% reklamowanego nakładu, na adres siedziby Polinal. Koszt zwrotu reklamowanego towaru na terenie całego kraju, w przypadku uznania reklamacji pokrywa Polinal. W ciągu 7 dni reklamacja zostanie rozpatrzona, a Polinal poinformuje Użytkownika o sposobie jej rozwiązania. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, zwracamy reklamowane materiały na koszt Użytkownika.
 6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie należy zgłosić kurierowi w momencie odbioru towarów. Osoba odbierająca jest zobowiązana sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem pracownika firmy kurierskiej i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie Polinal. Reklamacje, które nie spełniają powyższej procedury nie będą rozpatrywane.
 7. Dokładamy wszelkich starań, aby uzyskać jak najwyższą zgodność kolorystyczną z oczekiwaniami Użytkowników. Jeśli powodem reklamacji są różnice w kolorze otrzymanego wydruku w stosunku do oczekiwań Użytkownika, warunkiem podstawowym dochodzenia reklamacji jest porównanie wydrukowanej pracy z Próbą przedprodukcyjną. Możemy taką Próbę przedprodukcyjną wykonać na zlecenie Użytkownika przed realizacją zamówienia. Różnice kolorystyczne wynikające z właściwości poliuretanu pokrywającego wydruk lub właściwości folii podłoża nie mogą być podstawą do reklamacji, gdyż nie są błędem produkcyjnym. Zalecamy zlecanie Próby przedprodukcyjnej, aby osiągać pełną zgodność kolorów z oczekiwaniami.

§ 9 – Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Polinal.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług drogą elektroniczną.
 3. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach Serwisu opisane są w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://polinal.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 10 – Odpowiedzialność

 1. Polinal dołoży wszelkich starań, aby Serwis dostępny był dla Użytkownika bez przerw i zakłóceń.
 2. Polinal nie jest jednak w stanie zagwarantować, że Serwis będzie dostępny dla Użytkownika bez przerw i zakłóceń, w szczególności ze względu na konieczne prace techniczne lub modernizacyjne. W związku z tym, Polinal zastrzega sobie prawo do przerw w dostępności Serwisu, w szczególności ze względu na konieczne do przeprowadzenia prace techniczne lub modernizacyjne.

§ 11 – Pozostałe postanowienia

 1. Polinal zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 09.10.2023 roku.