Etykiety chemiczne i piktogramy na związki chemiczne

Substancje, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia, muszą być odpowiednio oznakowane. Piktogramy, które widzimy na etykietach chemicznych informują o bezpośrednim zagrożeniu i są w stanie uchronić użytkownika przed wieloma wypadkami. Prawidłowe znakowanie substancji chemicznych może podnieść standardy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w wielu obszarach, na przykład, stosowaniu odpowiednich środków ochrony osobistej.

etykieta chemiczna z piktogramem

Główne celem stosowania oznaczeń o zagrożeniach

Głównym celem pokazywania piktogramów GHS (Globalnie Harmonizowanego Systemu Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów) na produktach jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników poprzez dostarczenie informacji Na temat potencjalnych zagrożeń fizycznych i zagrożeń związanych z substancjami chemicznymi, lub zagrożeń dla środowiska naturalnego. Oto główne cele pokazywania piktogramów GHS:

  • Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie. Piktogramy GHS służą do ostrzeżenia użytkowników o potencjalnych zagrożeniach związanych z danym produktem chemicznym. Dzięki nim można szybko zidentyfikować i zrozumieć rodzaj zagrożenia, co pozwala podjąć odpowiednie środki ostrożności.
  • Zwiększenie świadomości. Piktogramy GHS mają na celu zwiększenie świadomości użytkowników na temat potencjalnych zagrożeń związanych z produktami chemicznymi. Umożliwiają szybkie rozpoznanie rodzaju zagrożenia, nawet dla osób nieznających szczegółowych informacji dotyczących substancji chemicznych.
  • Zapewnienie jednolitej klasyfikacji, piktogramy GHS są częścią globalnego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów. Mają na celu zapewnienie spójności w zakresie klasyfikacji i informowania o zagrożeniach na całym świecie. Dzięki temu osoby korzystające z produktów chemicznych w różnych krajach mogą łatwo zrozumieć i porównać informacje na etykietach.
  • Poprawa bezpieczeństwa – głównym celem piktogramów GHS jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników. Dostarczanie jasnych i łatwo zrozumiałych informacji o potencjalnych zagrożeniach pozwala na podjęcie odpowiednich środków ostrożności, minimalizując ryzyko niebezpiecznych sytuacji.
  • Ułatwienie wymiany informacji – piktogramy GHS ułatwiają wymianę informacji o zagrożeniach związanych z substancjami chemicznymi na całym łańcuchu dostaw. Dzięki jednolitemu systemowi klasyfikacji i oznakowania, producenci, sprzedawcy i użytkownicy mogą efektywnie komunikować się i przekazywać istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Piktogramy w globalnie zharmonizowanym systemie klasyfikacji (GHS) są ważnym narzędziem informacyjnym, które pomaga chronić zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników produktów chemicznych. Dziś skupimy się na najważniejszych oznaczeniach niebezpiecznych substancji chemicznych.

Etykiety chemiczne – co to takiego?

Etykiety substancji chemicznych, popularnie zwane etykietami chemicznymi to oznaczenia, króre nakleja się na opakowaniach produktów, które zawierają niebezpieczną substancję chemiczną. Ostrzegają one użytkownika o niebezpieczeństwie i zagrożeniach dla zdrowia – powinny więc być czytelne i zrozumiałe dla każdego.

W zależności od tego jaki jest rodzaj zagrożenia strosowane są piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia i zawierające zwroty wskazujące środki ostrożności w obchodzeniu się z substancją niebezbieczną.

Bez prawidłowego oznakowania towar nie jest dopuszczony do sprzedaży – w przeciwnym razie może zagrażać ludzkiemu życiu i zdrowiu.

Na każdej etykiecie substancji chemicznych powinna znaleźć się nazwa, data ważności, numer CAS i WE substancji oraz dane producenta lub dystrybutora. Widnieją na niej również zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz środki ostrożności.

To bardzo ważne, aby podczas transportu etykieta nie uległa zniszczeniu – w przeciwnym razie nie będzie już spełniać swojej roli. Duże znaczenie ma więc jej wykonanie oraz trwałość.

Piktogramy na etykietach chemicznych

Piktogramy ostrzegające przed niebezpiecznymi związkami chemicznymi posiadają czerwone obramowanie, białe tło oraz czarny symbol. Mając charakterystyczny kształt – kwadrat ustawiony na wierzchołku.

Dawniej występowały one w formie pomarańczowego kwadratu z czarną obwódką. Ten sam piktogram – np. wykrzyknik – może oznaczać kilka różnych rodzajów zagrożenia. Piktogramy zagrożenia chemicznego służą do znakowania opakowań produktów niebezpiecznych chemicznie.

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia.

Poniższe piktogramy są zgodne z globalnie zharmonizowanym systemem klasyfikacji i oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych. Ich kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku, czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem, pozwala na łatwe rozpoznanie i zrozumienie informacji o niebezpieczeństwie związanych z danym produktem chemicznym. System GHS został wprowadzony do Unii Europejskiej w 2008 roku, przez tzw. Rozporządzenie CLP, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.)

Rozporządzenie CLP nakłada na producentów, importerów i dalszych użytkowników substancji chemicznych oraz mieszanin stwarzających zagrożenie obowiązek klasyfikowania, oznakowania i pakowania przed wprowadzeniem ich do obrotu.  Klasyfikacja pod względem zagrożeń wynikających z właściwości fizykochemicznych, zagrożeń dla zdrowia i dla środowiska polega na porównaniu tych właściwości uzyskanych na podstawie dostępnych informacji z kryteriami zamieszczonymi w rozporządzeniu.  

Przykłady piktogramów zgodnych z rozporządzeniem CLP/GHS określające rózne rodzaje zagrożeń.

Piktogram „Substancje rakotwórcze/mutagenne”

Piktogram GHS "sylwetka" dla oznaczania substancji rakotwórczych lub mutagennych.

Czarny symbol popiersia człowieka z rozchodzącą się na boki gwiaździstą plamą oznaczjący substancje szkodliwe, które mogą mieć rakotwórczy lub mutogenny wpływ na organizm człowieka. Określa różne zagrożenia dla zdrowia w tym narażenie inhalacyjne, wpływ na rozdrodczość (komórki rozrodcze), działanie toksyczne na narządy docelowe i inne.

Piktogram „Wykrzyknik”

Piktogram GHS wykrzyknik, czarny znak wykrzyknika na białym tle otoczony czerwoną ramką

Czarny symbol wykrzyknika oznacza, że dany produkt jest drażniący dla skóry, oczu lub dróg oddechowych. Może również wskazywać na toksyczność produktu.

Piktogram „Płomień”

Piktogram płomienia oznacza, że produkt jest łatwopalny. Symbol płomienia na białym tle

Piktogram płomienia oznacza, że produkt jest łatwopalny i może powodować ogień lub eksplozję. W przypadku substancji palnych, może również wskazywać na ich wysoką temperaturę zapalania. Mogą to być np. aerozole łatwopalne, gazy łatwopalne i inne substancje łatwopalne.

Piktogram „Butla z gazem”

Piktogram butli z gazem, czarna butla na białym tle otoczona czerwoną ramką.

Piktogram butli z gazem informuje o tym, że produkt jest sprężonym gazem w naczyniu pod ciśnieniem. Gazy pod ciśnieniem stanowią duże niebezpieczeńswo. Oznakowanie wskazuje na możliwość wystąpienia wybuchu przy nieprawidłowym obchodzeniu się z produktem.

Piktogram „Czaszka”

Piktogram zawiera czarny symbol czaszki i skrzyżowane piszczele pod nią. Oznacza się nim substancje toksyczne po spżyciu lub kontakcie ze skórą.

Piktogram zawiera czarny symbol czaszki i skrzyżowane piszczele pod nią. Oznacza się nim substancje toksyczne. Tak oznaczony produkt może mieć silne działanie toksyczne i może powodować poważne szkody zdrowotne lub śmierć w przypadku spożycia, wdychania lub kontaktu ze skórą.

Piktogram „Niebezpieczne dla środowiska”

Piktogram zanieczyszczenie wody, nieżywa ryba w wodzie na białym tle i symbol drzewa.

Piktogram drzewa z korzeniami i symbol zatrutej ryby sygnalizuje, że dany produkt ma negatywny wpływ dla środowiska naturalnego, takie jak glebę, wodę (zagrożenie dla środowiska wodnego) czy organizmy żywe.

Klasyfikacja zawiera więcej piktogramów w tym oznaczjące materiały wybuchowe, substancje żrące, gazy utleniające, substancje korodujące metale i inne.

Więcej piktogramów i dodatkowe informacje o ich stosowaniu znajdziesz pod tym linkiem Wikipedii https://pl.wikipedia.org/wiki/Piktogramy_okre%C5%9Blaj%C4%85ce_rodzaj_zagro%C5%BCenia.

Etykiety chemiczne

Etykiety chemiczne wykonywane na zamówienie to jeden z elementów oferty POLINAL®. Drukujemy je jako etykiety samoprzylepne dostarczane na rolce. Polinal produkuje różne rodzaje naklejek, w tym naklejki ostrzegawcze i etykiety chemiczne z piktogramami, jak również całą gamę produktów dla brandingu, reklamy i znakowania.

Etykiety tworzymy uwzględniając indywidualne potrzeby Klientów oraz wspólnie przygotowany projekt. Dzięki wykorzystaniu druku pełno-kolorowego skuteczność i czytelność oznakowań jest jeszcze większa. Jeżeli potrzebujesz większej ilości etykiet ochronnych z piktogramami, zapraszamy do kontaktu!

Produkcja etykiet chemicznych

Etykiety chemiczne wykonywane na zamówienie to jeden z elementów oferty POLINAL. Drukujemy je jako etykiety samoprzylepne dostarczane na rolce.

Etykiety tworzymy uwzględniając indywidualne potrzeby Klientów oraz wspólnie przygotowany projekt. Dzięki wykorzystaniu druku pełno-kolorowego skuteczność i czytelność oznakowań jest jeszcze większa. Jeżeli potrzebujesz większej ilości etykiet ochronnych z piktogramami, zapraszamy do kontaktu!

Źródło obrazków: https://unece.org/transport/dangerous-goods/ghs-pictograms

FAQ – Często zadawane pytania na temat piktogramów i etykiet chemicznych.

Co oznaczają piktogramy chemiczne?

Piktogramy chemiczne są graficznymi symbolami używanymi do identyfikowania i ostrzegania przed różnymi rodzajami zagrożeń związanymi z substancjami chemicznymi mającymi działanie szkodliwe na człowieka i środowisko naturalne.

Co to znaczy etykieta?

Etykieta to naklejka, tabliczka lub inny element przymocowany do produktu lub opakowania, zawierający informacje na temat produktu. Etykiety są używane do identyfikacji, oznakowania, promocji lub dostarczania informacji o produkcie dla konsumentów, użytkowników lub operatorów.
Mogą zawierać różne rodzaje informacji, takie jak nazwa produktu, marka, składniki, instrukcje użytkowania, ostrzeżenia, daty ważności, informacje o producencie, kodów kreskowych czy piktogramów bezpieczeństwa. Etykiety są ważnym narzędziem komunikacji, umożliwiającym konsumentom i użytkownikom łatwe zrozumienie i interpretację istotnych informacji dotyczących produktu.

Kto odpowiada za etykietę?

Odpowiedzialność za etykietę produktu może być podzielona między różne strony. Producent: Producent jest odpowiedzialny za zapewnienie poprawnego oznakowania produktu i dostarczenie dokładnych informacji na etykiecie. To on musi spełnić wymogi prawne dotyczące etykietowania, takie jak podawanie składników, daty ważności, instrukcji użytkowania, ostrzeżeń itp.
Sprzedawca: Sprzedawca również ponosi pewną odpowiedzialność za etykietę produktu. Musi zadbać, aby etykiety były zgodne z przepisami prawnymi, nie wprowadzały konsumentów w błąd i zawierały wszystkie wymagane informacje.
Organy nadzorujące: Wiele państw ma organy nadzorujące, które monitorują zgodność etykiet produktów z przepisami prawnymi. Przykładem może być Inspekcja Handlowa, która kontroluje etykiety środków spożywczych.